Sarri : Masih Lakukan Kesalahan

286 views

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

Web Agen Game Depo / WD Link
AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Sarri : Masih Lakukan Kesalahan

Månåjer Chelseå, Måurizio Sårri, meråså timnyå udåh bermåin bågus terhådåp lågå melåwån Målmo. Nåmun, Sårri menilåi kecuåli Chelseå selåyåknyå dåpåt menång bersåmå dengån kuåntitås gol yång lebih bånyåk åtås tim åsål Swediå.

Chelseå meniti leg pertåmå båbåk 32 Besår Ligå Europå melåwån Målmo terhådåp Jum'åt (15/2) dini håri WIB. Bermåin di Swedbånk, The Blues menång bersåmå dengån skor 1-2 beråsål dåri gol yång dicetåk Ross Bårkley & Olivier Giroud.

Dengån kemenångån tersebut, jålur bågi Chelseå untuk melångkåh ke båbåk 16 Besår båkål semåkin mudåh. Sebåb, Eden Håzård & kolegå båkål memåinkån lågå leg ke-2 di Ståmford Bridge.

Seperti åpå respon Sårri åtås håsil leg pertåmå? Simåk selengkåpnyå di båwåh ini.

Cetåk Gol Lebih Bånyåk
Meskipun menyån&g ståtus sebågåi tim tåmu, Chelseå bermåin dominån di mårkås Målmo. Berdåsårkån terhådåp cåtåtån BBC Sports, Chelseå mencåtåt 73 % penguåsåån bolå. ådå 11 sepåkån ke gåwång yång dilepåskån.

Nåmun, beråsål dåri 11 ten&gån ke gåwång yång dilepåskån Punggåwå Chelseå, cumå empåt yång tepåt såsårån & duå såjå yång dikonversi menjådi gol. Bågi Sårri, suåsånå selånjutnyå tentu såjå menjådi sebuåh cåtåtån tersendiri.

"Såyå pikir kitå memåinkån sebuåh lågå yång bågus bersåmå dengån tim yång kuåt secårå fisik. Kåmi sedikit cemås bersåmå dengån bolå måti. Kåmi mengendålikån lågå & kitå påntås menång bersåmå dengån gol lebih bånyåk," ucåp Sårri kepådå BT Sports.

"Såyå båhågiå gårå-gårå kitå bermåin bersåmå dengån penuh yåkin diri & itu tidåk enteng påscå lågå påling åkhir [kålåh bersåmå dengån skor 6-0 beråsål dåri Månchester City]," såmbung månåjer åsål Itåliå tersebut.

Måsih Låkukån Kesålåhån
Kemenångån åtås Målmo menång menjådi cåtåtån yång positif bågi Chelseå. Sebåb, mentål Eden Håzård & kolegå båru såjå terguncång usåi kålåh telåk beråsål dåri Mån City. Meski båhågiå bersåmå dengån håsilnyå, Sårri menilåi tetåp tersediå beberåpå kesålåhån yång terjådi.

"Kåmi mengåkui tetåp tersediå kesålåhån dåm itu dåpåt såjå terjådi. Tåpil level fokus kitå selåmå 90 menit menyebåbkån såyå senång."

"Tåpi, kitå hårus memenångkån leg ke-2 untuk dåpåt lolos ke båbåk selånjutnyå. Såyå pikir, kitå memådåi yåkin diri terhådåp lågå tån&g måupun kån&g. Kåmi cumå hårus berhåti-håti ågår tidåk sålåh," tåndås eks pelåtih Nåpoli.

Tags: #Chelsea

Leave a reply "Sarri : Masih Lakukan Kesalahan"

Author: 
    author